ตารางกิจกรรม


# รูปกิจกรรม วันเวลา ชื่อหลักสูตร สถานที่
1 13 ก.ย. 2560 - 13 ต.ค. 2560
สมัคร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การนิเทศ ติดตาม การใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์รูปแบบใหม่ และการบูรณาการการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อยกระดับการจัดการเรียนสอนคณิตศาสตร์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1” ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
2 01 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
สมัคร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) แก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บทที่ 9 - 10 ปัตตานี
3 01 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
สมัคร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) แก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บทที่ 7 - 8 ปัตตานี