ตารางกิจกรรม


# รูปกิจกรรม วันเวลา ชื่อหลักสูตร สถานที่
1 24 มี.ค. 2561 - 25 มี.ค. 2561
สมัคร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสบการณ์การศึกษาชั้นเรียน (lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2 10 มี.ค. 2561 - 11 ก.พ. 2561
สมัคร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) แก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4 โรงแรมเซาเทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี
3 24 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2561
สมัคร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) แก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4) ครั้งที่ 3 โรงแรมเซาเทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี