ตารางกิจกรรม


# รูปกิจกรรม วันเวลา ชื่อหลักสูตร สถานที่
1 11 พ.ย. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
สมัคร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) แก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4) ครั้งที่ 3 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี