ติดต่อเรา


ช่องทางการติดต่อ

: ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตรศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

: ห้องฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

: 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

: 0864892965

: -

: cmet.psu@gmail.com