สมัครเข้าร่วมอบรม


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) แก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4) ครั้งที่ 3

วันที่จัด 11 พ.ย. 2560 - 11 ธ.ค. 2560

ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี