สมัครเข้าร่วมอบรม


สมัครเข้าร่วม :

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) แก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บทที่ 9 - 10

วันที่จัด 01 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560

ณ ปัตตานี

!! กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนกดส่งใบสมัคร