สมัครเข้าร่วมอบรม


สมัครเข้าร่วม :

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การนิเทศ ติดตาม การใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์รูปแบบใหม่ และการบูรณาการการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อยกระดับการจัดการเรียนสอนคณิตศาสตร์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1”

วันที่จัด 13 ก.ย. 2560 - 13 ต.ค. 2560

ณ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

!! กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนกดส่งใบสมัคร